Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Společnost ProRetail s r.o. se sídlem Jeremenkova 768/88, Podolí, 140 00 Praha 4, IČO: 02450500 (dále jen „prodávající“) je správcem osobních údajů kupujícího ve smyslu čl. 4 odst. 7) GDPR. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.
 3. Osobními údaji jsou ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Zpracováním je dle čl. 4 odst. 2 GDPR myšlena jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 5. Při provádění objednávky jsou vyžadovány osobní údaje (zejména kontaktní údaje), které jsou nezbytné pro její úspěšné vyřízení. Účelem zpracování osobních údajů je naplnění práv a povinností plynoucích z uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit, které jsou provázány s kupní smlouvou. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, resp. provedení opatření přijímaných před uzavřením smlouvy na žádost kupujícího. Dále je právním důvodem oprávněný zájem prodávajícího ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 6. Prodávající pro plnění kupní smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatelů webhostingu nebo poskytovatelů emailového marketingu. Dále využívá služeb přepravních společností, účetních společností, případně auditorských společností či advokátních společností. Tyto subjekty mohou být pověřeny zpracováním osobních údajů. Z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů jsou vázány právním řádem či smluvním vztahem a nesou přímou odpovědnost za porušení této bezpečnosti.
 7. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou pro plnění práv a povinností spojených s kupní smlouvou, případně po dobu trvání oprávněného zájmu ve smyslu čl. 9.5 smluvních podmínek či trvání souhlasu kupujícího s jejich zpracováním. Po uplynutí této doby, resp. v případě neplnění podmínek určujících zákonnost zpracování dle čl. 6 GDPR, prodávající osobní údaje kupujícího vymaže.
 8. Kupující má právo se dle čl. 15 GDPR informovat ohledně zpracování jeho osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí informace dle předchozí věty požadovat přiměřený administrativní poplatek. Dále má kupující právo, aby dle čl. 16 GDPR byla provedena bez zbytečného odkladu oprava správnosti osobních údajů, případně dle čl. 18 GDPR požadovat omezení jejich zpracování. Kupující se může ve smyslu čl. 17 odst. GDPR domáhat provedení výmazu osobních údajů (uplatnit „právo být zapomenut“). Dále má právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.
 9. V případě, že se kupující domnívá, že došlo k porušení jeho práv na ochranu osobních údajů ze strany prodávajícího, může prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů upozornit. Prodávající provede nezbytné kroky vedoucí k odstranění nežádoucího stavu. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 10. Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je ze strany kupujícího dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je však nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany prodávajícího plnit. Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.
 11. Ke zpracování osobních údajů dochází automatizovaně elektronickým způsobem, případně v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. K profilovaní osobních údajů ve smyslu čl. 22 GDPR ze strany prodávajícího nedochází.
 12. Kupující při vyplňování objednávkového nebo registračního formuláře bere na vědomí použití svých osobních údajů pro účely přímého marketingu zasíláním obchodních sdělení nebo informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může kdykoliv podat proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu námitku prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího. V případě, že kupující podá námitku, nebudou již jeho osobní pro účely přímého marketingu zpracovávány.
 13. Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely tzv. soubory cookies, které se v případě nutnosti plnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím ukládají na počítač kupujícího.
 14. Na tyto podmínky navazuje brožura Informace o zpracování osobních údajů, kde se kupující může stručně dozvědět další informace týkající se zpracování jeho osobních údajů. Brožura je dostupná v záložce menu e-shopu Vše o nákupu.