Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

ve jménu společnosti ProRetail s r.o., jejíž součástí je internetový obchod Bussinesstyle.cz, Vám děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste projevil/a poskytnutím Vašich osobních údajů naší společnosti, zejména pro zpracování Vaší objednávky.

V následujícím textu si dovolujeme Vám přinést podrobné informace týkající zpracování Vašich osobních údajů. Základní pravidla a zásady zpracování Vašich osobních údajů jsou dostupné v Podmínkách pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné v záložce menu e-shopu Vše o nákupu. Informace v následujícím textu tyto podmínky doplňují z důvodu zkvalitnění transparentnosti zpracování Vašich osobních údajů.

  1. Jaké osobní údaje zpracováváme v rámci společnosti ProRetail s r.o.?

V naší společnosti jsme k Vám otevření, a proto je pro nás důležité, abyste věděl/a, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům:

Základní identifikační údaje

Zejména jméno, příjmení, rodné číslo a datum, případně místo narození. V případě, že vedete svůj vlastní podnik, tak také IČO a adresu podnikání. Tyto údaje jsou pro nás nezbytné, abychom mohli plnit naše závazky plynoucí ze smluv mezi Vámi a naší společností. Dále potřebujeme mít jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu.

 Kontaktní údaje

Například adresa bydliště, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, identifikátor datové schránky nebo e-mailová adresa. Tyto údaje jsou nezbytné k tomu, abychom s Vámi mohli komunikovat a plnit závazky plynoucích z našich smluv.

 Transakční údaje

Jedná se o čísla Vašich bankovních účtů, které zpracováváme pro účely evidence plateb, daňové účely nebo účely spojené s reklamací či vrácením zboží.

 Informace o využívání produktů či služeb

Z důvodu naší snahy Vám poskytnout co nejkvalitnější služby a produkty zpracováváme informace o tom, které produkty či služby z naší nabídky preferujete.

  1. Z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme téměř vždy přímo od Vás. V některých situacích však využíváme veřejně přístupné zdroje (například veřejné seznamy a rejstříky, počítačové aplikace nebo sociální sítě). Informace z těchto zdrojů však neužíváme pro účely přímého marketingu. V žádném případě se neúčastníme a ani nebudeme účastnit jakéhokoliv obchodování s Vašimi osobními údaji či jiných nekalých praktik.

 

  1. Jakým subjektům mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty?

V rámci provozování naší podnikatelské činnosti využíváme služeb externích společností, neboť není fakticky reálné, abychom zvládali poskytovat veškeré služby v rámci naší podnikatelské činnosti od A do Z. Z tohoto důvodu využíváme služeb přepravních společností, účetních společností, advokátních společností, poskytovatelů webhostingu, emailového marketingu a dalších. S některými z těchto subjektů máme vztah jako společní správci. Jiní jsou ve vztahu k Vám jako zpracovatelé osobních údajů. V obou případech přísně dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů. Z hlediska těchto subjektů je smluvně i právní regulací zajištěna stejná ochrana Vašich osobních údajů jako z naší strany.

 

  1. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Jelikož zpracováváme osobní údaje hlavně z důvodu nezbytnosti pro plnění práv a povinností ze smluv uzavíraných mezi námi a Vámi, pro provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost nebo pro účely našich oprávněných zájmů, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně po dobu trvání těchto zákonných důvodů. Z tohoto důvodu se doba zpracování osobních údajů zpravidla liší dle konkrétního případu. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování osobních údajů jsme Vám k dispozici.

  1. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby byl odstraněn takto závadný stav. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.