Obchodní podmínky PlatímPak od Raiffeisen Bank a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY PLATÍMPAK PRO E-SHOPY a ZÁKAZNÍKY e-shopů

1. POJMY

Níže jsou uvedeny pojmy použité v tomto dokumentu. Pojem je v textu uveden vždy s počátečním velkým písmenem a zvýrazněn kurzívou. Aktivní služba je Služba PlatímPak, u které nebyla uhrazená celá Celková částka.

Banka znamená Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051.

Celková částka je mezi Zákazníkem a Obchodníkem sjednaná cena za koupi Zboží. Tato částka může kromě ceny Zboží obsahovat cenu za dopravu, pojištění atd.

Den splatnosti je den, ke kterému je Zákazník povinen, na základě dohody mezi Bankou a Zákazníkem, uhradit Celkovou částku Bance. Zpravidla je to 30 dní ode dne schválení Služby PlatímPak.

E-shop je internetový obchod, provozovaný Obchodníkem, na kterém má Zákazník možnost nakoupit Zboží.

Klient banky je Zákazník, který má zároveň s Bankou uzavřenu smlouvu o poskytování bankovních a dalších služeb

Kupní smlouva je smlouva o koupi Zboží, uzavíraná mezi Obchodníkem a Zákazníkem.

Obchodník je smluvní stranou Smlouvy o poskytování Služby PlatímPak, uzavírané s Bankou, a zároveň smluvní stranou Kupní smlouvy, uzavírané mezi Obchodníkem a Zákazníkem.

OPPP jsou tyto Obchodní podmínky Služby PlatímPak pro E-shopy.
Pohledávka je pohledávka Obchodníka za Zákazníkem na zaplacení Celkové částky za koupi Zboží.

Přístupové klíče jsou údaje vytvořené Bankou potřebné k propojení Banky a Shoptet doplňku PlatímPak. Obchodník je získá po podpisu Smlouvy.

Shoptet doplněk PlatímPak je doplněk do e-shopové platformy Shoptet.
Služba PlatímPak je odložená platba s obchodním označením PlatímPak, poskytovaná Bankou, jejímž prostřednictvím mohou Zákazníci

hradit své online nákupy u Obchodníků.
Smlouva je Smlouva o poskytování Služby PlatímPak, uzavíraná mezi Obchodníkem a Bankou.
Zákazník je fyzická osoba – spotřebitel, která s Obchodníkem uzavřela Kupní smlouvu a bylo jí Bankou schváleno využití Služby PlatímPak. Zboží představuje zboží a služby, které jsou předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Obchodníkem.

2. PŘEDMĚT SPOLUPRÁCE

 1. 2.1  Banka a Obchodník uzavřeli Smlouvu o poskytování Služby PlatímPak, na jejímž základě se Banka zavázala umožnit Obchodníkovi využívat Službu PlatímPak, jejímž prostřednictvím bude Zákazníkovi Obchodníka umožněno v rámci volby způsobu úhrady odložit úhradu Celkové částky za nákup Zboží až do Dne splatnosti.

 2. 2.2  V případě, že Zákazník zvolí úhradu Celkové částky formou Služby PlatímPak, bude přesměrován do online žádosti o poskytnutí Služby PlatímPak v prostředí schvalovací aplikace Banky. Banka na základě vyhodnocení schopnosti Zákazníka splácet své závazky žádost schválí, podmíněně schválí, nebo zamítne. V případě podmíněného schválení si Banka vyžádá dodatečné ověření identity a vyhodnocení Zákazníkovi schopnosti splácet své závazky.

 3. 2.3  Pokud Banka poskytnutí Služby PlatímPak Zákazníkovi schválí, bez ohledu na to, zda ihned nebo po dodatečném ověření a vyhodnocení, oznámí tuto skutečnost Zákazníkovi a Obchodníkovi.

 4. 2.4  V rámci poskytování Služby PlatímPak uhradí Banka na základě smlouvy se Zákazníkem Celkovou částku přímo Obchodníkovi na účet, a to v okamžiku schválení Služby PlatímPak Zákazníkovi.

 5. 2.5  Vzájemná práva a povinnosti Obchodníka a Banky se řídí Smlouvou a těmito OPPP.

3. POVAHA SLUŽBY PLATÍMPAK

3.1 Podstatou Služby PlatímPak je uhrazení Celkové částky Bankou přímo na účet Obchodníka, na žádost každého jednotlivého Zákazníka, a se souhlasem Obchodníka, a to v okamžiku, kdy Banka schválí využití Služby PlatímPak jednotlivému Zákazníkovi.

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Kontakty:
zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B2051, IČ: 49240901 E: info@platimpak.cz

page1image3746768
page2image5020384

Strana 2 z 3

page2image1697248 page2image1696832 page2image1697456 page2image1700368 page2image1701616 page2image1700160 page2image1699952 page2image1701824 page2image1700576 page2image1700992 page2image1700784 page2image1702032 page2image1701200 page2image1701408 page2image1703072 page2image1703280 page2image1702864 page2image1702656
 1. 3.2  Zákazníci, kteří zvolí úhradu Celkové částky prostřednictvím Služby PlatímPak, mají možnost bezplatného odložení platby Celkové částky až do Dne splatnosti.

 2. 3.3  Zákazníci mohou hradit nákup Zboží prostřednictvím Služby PlatímPak až do výše odpovídající ekvivalentu 1 000 EUR. Minimální částka nákupu stanovena není.

 3. 3.4  V případě, že Zákazník je Klientem banky, může Službu PlatímPak využívat opakovaně bez omezení. V případě, že Zákazník není Klientem banky, může mít vždy pouze jednu Aktivní službu, přičemž může využít Službu PlatímPak nejvýše desetkrát během kalendářního roku a to v celkové částce nepřesahující limit 50 000 Kč.

4. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ

 1. 4.1  Banka a Obchodník jsou ve vztahu k osobním údajům Zákazníků v postavení samostatných správců; každá smluvní strana samostatně určuje účely a prostředky zpracování a je povinna sama kompletně zajistit dodržování povinností dle obecně závazných předpisů na ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

 2. 4.2  Obchodník bude Bance poskytovat osobní údaje Zákazníků, resp. žadatelů o poskytnutí Služby PlatímPak, a to v rozsahu umožňujícím identifikaci Zákazníka, tak, aby Banka následně mohla provést vyhodnocení jeho schopnosti splácet své závazky.

 3. 4.3  Banka se zavazuje seznámit Zákazníky s tím, jakým způsobem zpracovává jejich osobní údaje v souvislosti se Službou PlatímPak, a to zejména prostřednictvím Informačního memoranda o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz.

 4. 4.4  Smluvní strany se zavazují spolupracovat v oblasti zpracování osobních údajů Zákazníků tak, aby byl kontinuálně zajištěn soulad zpracování s předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR. Smluvní strany si budou poskytovat potřebnou součinnost zejména v oblasti uplatňování práv subjektů údajů nebo při jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. 5.1  V případě odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Zákazníka, Zákazník nezasílá ani jinak nevrací Zboží Bance, ale v souladu s Kupní smlouvou vrací Zboží přímo Obchodníkovi. Zákazník bere na vědomí, že zasláním Zboží v rozporu s předchozí větou není splněna povinnost vrátit Zboží v souladu s právními předpisy. Banka není povinna Zboží přeposílat Obchodníkovi. Jakékoli případné náklady, které by Bance s tímto vznikly, nese v plném rozsahu Zákazník.

 2. 5.2  V případě odstoupení od Kupní smlouvy Obchodník vrací Celkovou částku Bance, případně její část. Případný přeplatek vyplatí Banka přímo Zákazníkovi. Obchodník zasílá Celkovou částku případně její část na účet 369/5500 s variabilním symbolem, který představuje číslo objednávky vedené v Bance. Tím není dotčena povinnost Zákazníka uhradit své závazky vůči Bance v rozsahu, v jakém Obchodník nevrátil Bance Celkovou částku.

6. PRÁVA A POVINNOSTI BANKY

 1. 6.1  Banka se zavazuje poskytnout Obchodníkovi součinnost a konzultace za účelem nasazení Služby PlatímPak na webové stránce E-shopu.

 2. 6.2  Banka se zavazuje individuálně vyhodnotit žádost každého Zákazníka o poskytnutí Služby PlatímPak, přičemž není povinna zdůvodňovat své rozhodnutí Obchodníkovi.

 3. 6.3  Banka je oprávněna používat název a / nebo logo Obchodníka pro účely vlastní marketingové komunikace.

 4. 6.4  Banka je povinna uhradit Obchodníkovi Pohledávku bez zbytečného odkladu po schválení Služby PlatímPak.

7. PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍKA

 1. 7.1  Obchodník je povinen poskytnout Bance údaje týkající se Zákazníka (zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje týkající se Pohledávky za nákup Zboží).

 2. 7.2  Obchodník se zavazuje informovat Banku o veškerých skutečnostech, mající vliv na existenci či výši Pohledávky, zejména o tom, zda a kdy byla uzavřena Kupní smlouva, u které Zákazník zvolil úhradu prostřednictvím Služby PlatímPak, o odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem ve 14 denní lhůtě, o uznané reklamaci Obchodníkem či nedoručeném Zboží, které by mělo vliv na Celkovou částku.

 3. 7.3  Obchodník se zavazuje zajistit, aby na webové stránce E-shopu byly Zákazníkům přístupné podmínky zpracování osobních údajů, včetně zpracování v rámci Služby PlatímPak.

 4. 7.4  Obchodník je povinen na žádost Banky doložit, že Zboží bylo převzato konkrétním Zákazníkem, a dále je povinen poskytnout na žádost Banky informace či podklady k existenci Pohledávky za Zákazníkem.

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Kontakty:
zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B2051, IČ: 49240901 E: info@platimpak.cz

page2image3749888
page3image5014560

Strana 3 z 3

page3image3689776 page3image3689984 page3image3690192 page3image3690400 page3image3690608 page3image3690816 page3image3691024 page3image3691232 page3image3691440 page3image3691648 page3image3691856 page3image3692064 page3image3692272 page3image3692480 page3image3692688 page3image3692896 page3image3693104 page3image3693312

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. 8.1  Smlouva může být ukončena (i) písemnou dohodou Smluvních stran, (ii) výpovědí kterékoli Smluvní strany bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce 2 měsíců počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně; v takovém případě Obchodník není oprávněn ve druhém kalendářním měsíci běhu výpovědní doby nabízet Službu PlatímPak novým Zákazníkům, ale je povinen vypořádávat závazky vzniklé v souvislosti s již uzavřenými Kupními smlouvami (iii) výpovědí ze strany Banky s okamžitou účinností ke dni doručení druhé Smluvní straně v případech podstatného porušení Smlouvy ze strany Obchodníka, zejména v případě, že Obchodník bez zbytečného odkladu nevrátí Celkovou částku nebo její adekvátní část, přestože tak v souladu se Smlouvou měl učinit, a dále v případě porušení pravidel nakládání s osobními údaji. Obchodník je povinen přestat nabízet Službu PlatímPak v případě, že jej o to Banka v odůvodněných případech požádá.

 2. 8.2  Každou změnu OPPP Banka oznámí Obchodníkovi e-mailem nejpozději 30 dní přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti. Obchodník je oprávněn nejpozději přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, změnu OPPP odmítnout a příslušnou Smlouvu písemně vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi Bance. Nové OPPP může Obchodník odmítnout e-mailem zaslaným na adresu info@platimpak.cz nebo dopisem na adresu Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4. Pokud změnu Obchodník neodmítne do dne nabytí účinnosti změny OPPP, platí, že se změnou souhlasí. Na tento důsledek Banka Obchodníka v oznámení o změně OPPP zvláště upozorní. Ke změnám OPPP Banka přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, a to z důvodu legislativních či regulatorních změn, které mají vliv na fungování Banky či součinnost Obchodníka.

 3. 8.3  Záležitosti výslovně neupravené Smlouvou nebo těmito OPPP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 4. 8.4  Smluvní strany se budou snažit o smírné řešení případných sporů, vzniklých v souvislosti se smluvními vztahy založenými Smlouvou. Nebude-li smírné řešení možné, budou spory rozhodovány u věcně příslušného soudu, místně příslušného dle adresy sídla Banky.

 5. 8.5  Účinnost těchto Obchodních podmínek vstupuje v platnost dne 31. 8. 2022.

page3image3741568

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Kontakty:
zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B2051, IČ: 49240901 E: info@platimpak.cz